ทันตะจัดสัมมนาบุคลากร “การทำงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ”

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมนิธิภาวี ศรีสุข ชั้น 5 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2565 ในหัวข้อเรื่อง “การทำงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ” วิทยากรโดย รศ.ดร.ทพ.จรินทร์ ปภังกรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ “การส่งเสริมและกำกับการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ และความสุจริตทางวิชาการ ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน และเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับบุคลากร รวมถึงเพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ เหมาะสม และเป็นไปตามสมรรถนะหลักที่บุคลากรสายสนับสนุนพึงมี คือ การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม โดยการสัมมนาดังกล่าวมีการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันจากกรณีศึกษาที่ได้เรียนรู้อีกครั้ง ในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี

โดยกิจกรรมดังกล่าวมีการแบ่งกลุ่มเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ในภาคปฏิบัติ เพื่อนำมาถอดบทเรียนเข้าสู่กระบวนการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข พัฒนาในองค์กรต่อไป