ทันตแพทย์ ม.ขอนแก่น ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ม.สงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศ.ดร.ทพญ. ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้ชื่อโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข. – ม.อ. ซึ่งเป็นการต่ออายุ ข้อตกลงเดิมของทั้งสองสถาบัน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านบริหาร และแนวปฏิบัติในการทำงาน และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองสถาบัน มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี โดยจัดพิธีลงนาม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล