คณะทันตแพทย์จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี

176 ครั้ง

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” วิทยากรโดย ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อ.เมือง จ.ขอนแก่น

การสัมมนาในครั้งนี้ จัดโดยฝ่ายยุทธศาสตร์ ซึ่งมีการจัดกลุ่มย่อยเพื่อทำ Workshop การวิเคราะห์สถานการณ์องค์กร การ Workshop SWOT Analysis และ Workshop การทบทวน Vision, Mission, Core Competency ระบบงาน Workshop การกำหนดแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัด Workshop การจัดทำแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัด และรวบรวมข้อมูลในการ จัดทำแผนปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานเพื่อการปรับแผนปฏิบัติการ 4 ปี แผนปฏิบัติการประจำปี และการวิเคราะห์องค์กร รวมทั้งแผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ และถ่ายทอดถึงตัวขี้วัดระดับบุคคล โดยจัดให้มีกิจกรรมอบรมสัมมนาบุคลากรทุกระดับ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดแผน กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารของผู้บริหาร อีกทั้งเพื่อสื่อสาร ถ่ายทอด และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ในระดับสาขาวิชา/แขนงวิชา/หน่วยงาน และกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนในการดำเนินภารกิจของคณะทันตแพทยศาสตร์ และการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ รวมถึงกำกับติดตามการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และแผนยุทธศาสตร์การบริหาร ต่อไป

ชมภาพบรรยากาศ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565