ทันตแพทย์ มข. จัดแนะแนวพิเศษ จากพี่สู่น้องสานฝัน “คุณหมอคนใหม่”

ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมบุคลากรคณะ ให้การต้อนนรับ คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จำนวน 72 คน เนื่องในโอกาสเยี่ยมชม และรับการแนะแนวการศึกษาต่อ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมนิธิภาวี ศรีสุข ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงเรียนเบญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Excellent Educational Program : EEP) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ ให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านวิชาการและหลักสูตรการศึกษาในแต่ละคณะ ประกอบการ ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทางคณะขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริม และสานฝันของน้องนักเรียน อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

ชมภาพบรรยากาศ