องค์กรแพทย์และทันตแพทย์

องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“MEDICAL STAFF ORGANIZATION, FACULTY OF DENTISTRY,KHON KAEN UNIVERSITY”