เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

687 ครั้ง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566• หลักสูตร ป.ชั้นสูง สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล• หลักสูตร ป.เอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก• หลักสูตร ป.โท สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (นานาชาติ)• หลักสูตร ป.โท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์-กลุ่มวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก-กลุ่มวิชาทันตสาธารณสุข-กลุ่มวิชาทันตกรรมบูรณะ-กลุ่มวิชาปริทันตวิทยา-กลุ่มวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากสมัครผ่านระบบออนไลน์https://gs.kku.ac.thวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2566ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 099-0252220