โรงพยาบาลทันตกรรมรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจระดับประเทศ

116 ครั้ง

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ผ่าน รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และทีมผู้บริหารประกอบด้วย รศ.ทพญ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารผศ.ทพญ.ภัทรมน รัตนาพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม ผศ.ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต รองคณบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ ผศ.ดร.ทพญ.อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรมหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และบุคลากรฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรการรับรองกระบวน การคุณภาพสถานพยาบาล Synergy for Safety and Well-being โดยในปีนี้โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ผ่านกระบวนการรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล HA ขั้น 3 และเข้ารับประกาศนียบัตร จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สำหรับสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองดังกล่าวได้นั้น ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร โดยมีระยะเวลาการรับรอง ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2565 – 20 ธันวาคม 2568