ทันตแพทย์ให้การต้อนรับผู้บริหารและทีมงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

430 ครั้ง

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร ประกอบด้วย รศ.ทพญ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยและบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหาร จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย ผศ.มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวรรมศาสตร์ ผศ.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.ประชา คำภักดี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รศ.ฉัตรชัย กันยาวุธ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี นายธีระพงษ์ วงศ์บุญ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และทีมงานทั้งหมด 22 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องอบรมการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น