ก้าวสู่ปีที่ 44 แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์

180 ครั้ง

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก้าวสู่ปีที่ 44 แห่งความภาคภูมิใจ โดย รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ เป็นประธานในพิธี โดยในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตราหารเช้า หลังจากนั้นมีการมอบโล่ที่ระลึกสำหรับผู้ปฏิบัติราชการ ครบ 30 ปี และพิธีวางพวงมาลัยหน้ารูปหล่อ ศาตราจารย์ เกียตริคุณ ทันตแพทย์อิศระ ยุกตะนันทน์ อดีตคณบดี และผู้ก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมนิธิภาวี ศรีสุข ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์
โดยในปีนี้มีบุคลากรที่ได้รับโล่ที่ระลึกสำหรับผู้ปฏิบัติราชการครบ 30 ปี จำนวน 11 ท่าน ดังนี้ ศ.ดร.ทพญ.ศจี สัตยุตม์ รศ.ดร.ทพญ.นวรัตน์ วราอัศวปติ รศ.ดร.ทพญ.สุวดี เอื้ออรัญโชติ รศ.ทพญ.พิศเพลิน ชนาเทพาพร ผศ.ดร.ทพญ.ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร นางกฤษณา จันทร์นุภักดี นางสาวจิรภา วรรณคำ นายสุกิจ โสดากุล นางบุญญาพร ทองดี นางมณีรัตน์ จันทร์เชิด และนางสาวสุจิตรา คงกันกง
สำหรับการจัดงานในวันนี้ เพื่อเป็นการสืบสานกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี เสริมสร้างความรักและความภาคภูมิใจในสถาบันให้แก่บุคลากรและนักศึกษา อีกทั้งเป็นการระลึกถึงผู้มีคุณูปการต่อคณะ และอุทิศส่วนกุศแด่คณาจารย์ผู้มีพระคุณ บุคลากร นักศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์อีกด้วย