ทันตแพทย์ร่วมแสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัล “Good Practice”

168 ครั้ง


เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.ดร.ทพญ.ปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ์ อาจารย์จากแขนงวิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก และทีมงานจากหน่วยห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก ประกอบด้วย นางสุภาภรณ์ สิงหรา นายพิบูรณ์ เหง้าณี นางสาวภาวิณี วิเศษศักดิ์ เข้ารับรางวัลจากโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้ส่วนงาน หรือหน่วยงาน ส่งโครงการหรือกิจกรรมเข้าร่วมรับรางวัล ซึ่งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดีเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก ผลปรากฏว่า ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.ดร.ทพญ.ปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ์ อาจารย์จากแขนงวิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก และทีมงานจากหน่วยห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก ประกอบด้วย นางสุภาภรณ์ สิงหรา นายพิบูรณ์ เหง้าณี นางสาวภาวิณี วิเศษศักดิ์ ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) “การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการจัดการ สู่การพัฒนากระบวนงานและระบบบริการห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการรอบด้าน” ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินสด 10,000 บาทเพื่อนำมาพัฒนางานต่อไป

โครงการดังกล่าว กองยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินการจัดพิธีมอบรางวัล แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ โครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ นายสุรพล เพชรวรา  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กล่าวเปิดการประชุม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยชอนแก่น

ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า พิธีมอบรางวัลโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เป็นโครงการที่ ฝ่ายบริหาร และกองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดขึ้นเพื่อคัดเลือก และประกาศยกย่องบุคลากร หรือหน่วยงานที่ดำเนินโครงการที่มีการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล และ ตามเกณฑ์การประเมินโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  เพื่อสนับสนุนพันธกิจของส่วนงาน/หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

นายสุรพล เพชรวรา  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กล่าวถึงการมอบรางวัลในครั้งนี้ว่า   ทุกโครงการเป็นโครงการที่ดี แต่ขณะเดียวกันสิ่งที่ประชุมคณะกรรมการเห็นตรงกันคือ  2-3 ปีที่ผ่านมานี้ รางวัลกระจุกอยู่ในคณะบางคณะ ซึ่งผมอยากเห็นรางวัลนี้กระจายไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มและส่งเสริมกำลังใจให้ทุกหน่วยงาน  นอกจากนี้สิ่งที่พวกเราพูดคุยกันในคณะกรรมการ คือ ทำอย่างไร องค์กรอื่นในมหาวิทยาลัยจะส่งโครงการเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นฝากถึงผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยว่า โครงการใดก็ตามที่ท่านทำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ สามารถส่งประกวดได้ ขณะเดียวกัน เพื่อสนับสนุนการทำงาน คณะกรรมการได้เล็งเห็นถึงการเพิ่มเงินรางวัล  เพื่อที่จะส่งเสริมกำลังใจ พร้อมๆกับการสนับสนุนต่อยอดโครงการนั้นต่อไปเรื่อย ๆ ประการสุดท้ายขอฝากถึงหน่วยงานที่ทำดีแล้วขอให้มุ่งมั่น พัฒนาอย่างต่อเนื่อง คนที่ได้ good practice ต้องวาดหวังว่าจะต้องได้ best practice ผู้ได้ best practice ก็ต้องพัฒนาโครงการ หรือ ผลงานให้ยั่งยืนต่อไป

คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้