ทันตแพทย์จัดอบรมทักษะเบื้องต้นด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย

43 ครั้ง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมทักษะเบื้องต้นด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย คุณมรกต สุบิน ผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณวิบูรศิลป์ พินิจมนตรี หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย และทีมงานประกอบด้วย คุณสมชัย บุญสวัสดิ์กุลชัย คุณสมานชัย ชินฝั่น คุณวิรุณ ภูบุญลาภ สิบเอกสัญชัย เสนามงคลชัย และน้องๆจิตอาสา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบุคลากรคณะเข้าร่วมกว่า 100 คน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมนิธิภาวี ศรีสุข ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เริ่มจากการกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและการเปิดงานโดย รศ.ทพญ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหาร และการบรรยายช่วงแรกเรื่อง “แนวทางในการจัดการด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย และการซ้อมแผนเชิญเหตุ” โดย คุณมรกต สุบิน ผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และช่วงที่สอง เรื่อง “ทักษะเบื้องต้นด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย” โดย คุณวิบูรศิลป์ พินิจมนตรี หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย หลังจากนั้นมีการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ลำดับของการแจ้งเหตุด่วนด้านอัคคีภัยที่ถูกต้อง

การอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยความรับผิดชอบของหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่บุคลากรภายในคณะ รวมถึงนักศึกษา แม่บ้านบริษัท เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้เกิดความมั่นใจ สามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง อีกทั้งเป็นการย้ำให้ตระหนักในเรื่องความปลอดภัย เพิ่มความรู้ความเข้าใจพร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย