การประชุมวิชาการ “หวานเป็นลม ดมเป็นสงบ”

180 ครั้ง

แขนงวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก ร่วมกับศูนย์ดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุและผู้มีความต้องการพิเศษ
คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “หวานเป็นลม ดมเป็นสงบ” : การทำให้ผู้ป่วยพิเศษสงบด้วยก๊าซไนตรัสออกไซด์

ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2567 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

**อัตราค่าลงทะเบียน 8,900.- บาท** เท่านั้นนะคะ

สนใจสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะที่ : https://ce.dentistry.kku.ac.th/