นักศึกษาทันตะ ม. ขอนแก่น เจ๋ง คว้ารางวัลเหรียญทอง ในงาน THAILAND NEW GEN INVENTORS AWARD 2020

213 ครั้ง

เมื่อวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นทพ. ณัฏฐกุล สละชีพ นทพ. ชลดา ศรีตระกูล และ นทพ. สุจารี พิพิธพร นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คว้ารางวัล Thailand New Gen Inventors Award 2020 (I-New Gen Award 2020) ระดับเหรียญทองระดับอุดมศึกษา และรองชนะเลิศอันดับสอง 2 ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์พร้อมถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 50,000 บาทในการแข่งขันผลงานประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับอุดมศึกษา ในมหกรรมงานวันนักประดิษฐ์ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา ซึ่งในปีนี้มีทีมผู้ส่งผลงานประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในระดับอุดม ศึกษาจำนวนมากถึง 102 ทีมจากทั่วประเทศ
ผลงานที่ได้รับรางวัลดังกล่าวได้แก่ ชุดอุปกรณ์ฉายคลื่นพลังงานแสงแบบปรับได้อัตโนมัติสำหรับถาดเลี้ยงเซลล์ (Automated adjustable illuminator kit for cell culture plate) ซึ่งเป็นการผลิตเครื่องฉายแสงที่สามารถควบคุมการปิดเปิดเครื่องในระดับมิลลิวินาที และควบคุมกำลังและพลังงานแสงแบบอัตโนมัติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้เหมาะสมกับการทดลองในระดับเซลล์ในช่องปาก เพื่อคิดค้นวิธีการรักษาทางทันตกรรมโดยใช้สารไวแสงและแสงต่อไป โดยอุปกรณ์นี้ได้รับทุนสิ่งประดิษฐ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น ผลงานนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทีมอาจารย์ที่ปรึกษาโดยมี รศ. ทพ. ดร. ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ผศ. ดร. อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร และผศ. ดร. กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม โดยถือเป็นการทำงานในสหสาขาระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์