รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2563

180 ครั้ง

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2563 พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท จากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากผลงาน “อุปกรณ์ปรับแต่งจมูกสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่” โดยที่ผ่านผลงานดังกล่าวคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคม ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งผลงานดังกล่าวเริ่มต้นจากงานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ ของนักศึกษาทันตแพทย์ระดับปริญญาตรี ต่อยอดด้วยวิจัยเชิงคลินิกของนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน นำมาพัฒนาจนได้รับการรับรองจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เบิกจ่ายอุปกรณ์นี้ในสถานพยาบาลทั่วประเทศ