โครงการ ฟันดี ชีวีสดใส เฉลิมพระเกียรติ ที่จังหวัดอุดรธานี

326 ครั้ง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น.ที่ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุดรธานี ได้มีการเปิดโครงการ ฟันดี ชีวีสดใส เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา โดยมี นายสันทัด สุจริต อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เป็นประธาน นำกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวเปิดโครงการ และ นาย ชัยรัตน์ จันทะอุ่มเหม้า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ทพ.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์ ประธานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุดรธานี จากความร่วมมือของโครงการทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี โรงพยาบาลกุมภวาปี โรงพยาบาลทุ่งฝน พร้อมความอนุเคราะห์จากผู้พิพากษาสมทบ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุดรธานี โดยได้ร่วมกันให้บริการแก่นักเรียน 18 โรงเรียน รวมทั้งเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี

อาจารย์ ดร.ทพ.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์ ประธานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า โครงการทันตกรรมพระราชทานเริ่มขึ้นจากพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่จะให้พวกเราได้ออกมาทำหน้าที่ของทันตแพทย์เพื่อให้บริการสุขภาพช่องปากสำหรับประชาชนในเขตทุรกันดารห่างไกลให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น สำหรับความร่วมมือของหน่วยทันตกรรมพระราชทานกับ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุดรธานี ได้ทำต่อเนื่องกันมายาวนานเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และให้บริการแก่เยาวชนและประชาชน ซึ่งหน่วยทันตกรรมพระราชทานถือว่าเป็นเกียรติที่ได้มีความร่วมมือเพื่อสืบสานปณิธาน ซึ่งคณาจารย์ ทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมจะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้มีสุขภาพที่ดี และพร้อมจะดำเนินกิจกรรมโครงการต่อเนื่องไปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสำหรับหน่วยทันตกรรมพระราชทาน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำคณาจารย์ ทันตแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติงาน จำนวน 47 คน นำโดย อาจารย์ ดร.ทพ.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์ ประธานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน  ผศ.ทพญ.ภัทรมน รัตนาพันธุ์   รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม    มีชุดการให้บริการจำนวน 30 ยูนิท โดยเป็นบริการอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ ตลอดจนให้ความรู้ทางด้านสุขภาพช่องปาก

นาย ชัยรัตน์ จันทะอุ่มเหม้า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุดรธานี ได้ให้สัมภาษณ์กับกับผู้สื่อข่าวกองสื่อสารองค์กร มข.ว่า ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุดรธานี มีหน้าที่ในการดูแลคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดแต่ในอีกด้านของงานเชิงรุกคือการเข้าไปให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนรวมทั้งการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อื่นๆ สำหรับโครงการ ฟันดี ชีวีสดใส เฉลิมพระเกียรติฯที่ได้ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2542 สืบเนื่องจากการที่เรามีผู้พิพากษาสมทบที่ท่านเป็นทันตแพทย์ และเล็งเห็นว่าหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหน่วยงานที่ออกให้บริการสนองพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่เราอยากให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสที่ดีในวาระมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ซึ่งที่ผ่านมาเราได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างดียิ่งมาโดยตลอด

สำหรับบรรยากาศของการจัดกิจกรรมนั้น ตั้งแต่ช่วงเช้าภายในโถงชั้นล่างซึ่งได้ดัดแปลงเป็นห้องทันตกรรมที่ได้มีการติดตั้งเตียงและอุปกรณ์ต่างๆ ได้มีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆจำนวนมากได้ทะยอยกันเข้ามาเพื่อขอรับบริการตลอดทั้งวันซึ่งทางหน่วยทันตกรรมพระราชทานได้มีการตรวจคัดกรองและจัดการให้บริการสำหรับเด็กและเยาวชนตามลักษณะอาการซึ่งให้บริการต่อเนื่องไปจนเสร็จสิ้นในเวลา 15.00 น.

อาจารย์ เดชาธร สกุลกองธรรม จากโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลัก ซึ่งนำนักเรียนจำนวน 30 คนมารับบริการกล่าวว่า นับเป็นโครงการที่ดีในการช่วยเหลือและมอบโอกาสให้กับเด็กในการมีสุขภาพช่องปากที่ดี เพราะนักเรียนหลายคนก็ขาดโอกาสในการได้รับการดูแลที่ดีในเรื่องนี้ อีกทั้งการเข้ารับการรักษาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายทำให้หลายคนอาจมีปัญหาสุขภาพ ซึ่งทางโรงเรียนได้ร่วมในโครงการต่อเนื่องมามีความรู้สึกยินดีและชื่นชมในการให้บริการที่ดีมีมาตรฐานของทันตแพทย์ทุกคนซึ่งตนเองรู้สึกประทับใจและขอขอบคุณ

อาจารย์ สุรีรักษ์ พรศักดา จากโรงเรียนราชินูทิศ 2 ซึ่งนำนักเรียน 38 คนมารับบริการกล่าวว่า เป็นบริการที่ดีสำหรับนักเรียนหลายคนที่มีปัญหาสุขภาพฟันที่ได้มารับการรักษาแต่ต้นเพื่อไม่ต้องสูญเสียฟัน เนื่องจากบางคนไม่ได้ไปรับการรักษาเพราะผู้ปกครองอาจไม่มีเวลาการมาให้บริการเป็นโอกาสแก่พวกเขา  มีความรู้สึกชื่นชอบการให้บริการของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน เช่นการให้คำแนะนำต่างๆที่ดีมาก และผู้ปกครองเองก็รู้สึกพึงพอใจกับการที่มีหน่วยงานมาให้บริการเช่นนี้ โดยเราเลือกและคัดกรองเบื้องต้นมาจากโรงเรียนเพื่อนำเด็กมารับบริการ

โครงการ ฟันดี ชีวีสดใส เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในครั้งนี้ สามารถให้บริการได้จำนวน 480 ราย แบ่งเป็นอุดฟัน 104 ราย ขูดหินปูน 56 ราย ถอนฟัน 142 ราย เคลือบฟลูออไรด์ 171 ราย

ข่าว/ภาพ : อุดมชัย สุพรรณวงศ์