นักศึกษาทันตแพทย์สร้างชื่อรางวัลระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา คว้ารางวัลจากการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทยศาสตร์ระดับนานาชาติ จัดโดยองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ 17 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้แก่

Miss Katherine Mae UY นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกปริทันตวิทยา
รางวัลชนะเลิศ  จากการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation ประเภท Master/Diploma Student
หัวข้อเรื่อง : An Investigation of Optimal Doses of Azulene and Light Fluency to Produce
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ทพ.ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง 

Ms. Marie Rossini Carmela T. LACHICA  ศิษย์เก่านักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกปริทันตวิทยา
รองชนะเลิศ จากการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation ประเภท PhD Student/Postdoc/Scientist
หัวข้อเรื่อง : Synergistic Effects of LFchimera and Doxycycline against Planktonic and Biofilm of Aggregatibacter actinomycetemcomitans
อาจารย์ที่ปรึกษา : ศ.ดร.ทพญ.สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์

Ms. Boonsita Wuttirak นักศึกษาระดับปริญญาตรี
รางวัลที่สาม จากการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Poster Presentation
หัวข้อเรื่อง : Singlet Oxygen Formation in Different Irradiation Modes of Azulene – mediated Photodynamic Therapy
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ทพ.ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง