รองศาสตราจารย์ ดร. อาริยา รัตนทองคำ อาจารย์/ศิษย์เก่าทันตแพทย์ มข. ได้รับรางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2561″

139 ครั้ง

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2561 โดยคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ที่ได้ประพฤติปฏิบัติในด้านการครองตน ครองคน ครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณและรับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) จากกระทรวงศึกษาธิการมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. อาริยา รัตนทองคำ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์สายวิชาชีวิวิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ และ นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ สังกัดฝ่ายหอสมุดมหาวิทยาลัย สำนักหอสมุด