บัณฑิตมข.คว้ารางวัลระดับประเทศ “บัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2559″

397 ครั้ง


         รางวัล “บัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2559” ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก รางวัลระดับประเทศที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวคณะทันตแพทยศาสตร์ และชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เมื่อ ทพญ.ณัฐวรินทร ธาตุดี  ศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 31 ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  เป็นคนที่ 4 ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ณ ห้องโถง Lifestyle Hall,Siam Paragon กรุงเทพมหานคร 

          บัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น คนแรกของคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้แก่ ทันตแพทย์หญิงกุลธิดา รักษ์ศีลขันธ์  ศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 22  ได้รับคัดเลือกให้เป็น “บัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2550”

           บัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น คนที่ 2  ได้แก่ ทันตแพทย์หญิงสุนิศา เอกมณีนิล     ศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 23  ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “บัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2551”

          บัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น คนที่ 3  ได้แก่ ทันตแพทย์หญิงนิกาภัทธ์ ฝ้ายเทศ    ศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 25  ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “บัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2553”

          บัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น คนที่ 4  ได้แก่ ทพญ.ณัฐวรินทร ธาตุดี   ศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 31    บัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559

          ทพญ.ณัฐวรินทร ธาตุดี  เป็นศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 31 เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นบุตรสาวของนายชัยยงค์  ธาตุดี และนางกมลพรรณ  ธาตุดี  เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร มีความสามารถในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และมีความคิดอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎี นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเองและต่อผู้ป่วย และรางวัลดังกล่าวจะมีการพิจารณามอบให้กับบัณฑิตผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยมและมีคุณธรรมจริยธรรม อุทิศตนตามรอยพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกโดยคัดเลือกจากบัณฑิตทันตแพทย์ทั่วประเทศ
         ทพญ.ณัฐวรินทร ธาตุดี ปัจจุบัน ปฏิบัติงานฝ่ายทันตกรรมสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีสาคร จ. นราธิวาส  กล่าวว่า “รางวัลนี้ถือเป็นเกียรติอย่างสูงสุดสำหรับตัวเองและครอบครัว โดยตั้งปณิธานอันแน่วแน่ที่จะเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีที่ได้ศึกษานำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยจะรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เพื่อผู้ป่วยทุกคนที่มารับการรักษา”

          ทพญ.ณัฐวรินทร  กล่าวถึงแนวทางที่ยึดถือในการทำงานว่า  “ได้น้อมนำพระราชดำรัส หรือพระราโชวาท ในหลวง ร.9 มาเป็นหลักชัยในชีวิตสองเรื่องคือ ความสามัคคี และเรื่องการปิดทองหลังพระ  เนื่องจากอาชีพทันตแพทย์ เป็นอาชีพที่พอเพียงและเพียงพอ ไม่ได้ร่ำรวย อยู่ได้อย่างพอเพียงอย่างที่พระองค์ท่านตรัส  เหมือนการปิดทองหลังพระ ปิดนานๆ เข้าก็ล้นออกมาด้านหน้าเอง   ทำดีแม้ไม่มีใครเห็นแต่ที่จริงมีคนเห็น  ซึ่งได้ตั้งธงอยู่ในใจว่า จะทำความดีไปเรื่อยๆ ถ้าหากทำทุกวันๆ ความดีมันจะล้นออกมา สุดท้ายแล้วมีคนเห็นอยู่ดี  จึงได้นำสองเรื่องนี้มาใช้ในการทำงาน  น้อมนำพระราโชวาท ในพระบาทสมเด็จมาใชในการทำงาน ทำอย่างมีความสุข  ไม่ต้องคาดหวังอะไรมากมาย” 

          ด้าน  รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  กล่าวว่า  “นับเนื่องจากปณิธานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการรับใช้สังคม และได้ก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ขึ้น เป็นสถาบันสร้างบัณฑิตทันตแพทย์แห่งแรกในภาคอีสานเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นภาคที่มีประชากรสูงสุดแต่มีทันตแพทย์น้อยที่สุด สัดส่วนทันตแพทย์ 1 คนต่อประชากร 1 แสนคน ทำให้หมอฟันต้องทำงานหนักมากที่สุด  นอกจากการเรียนการสอนภายในคณะแล้ว  ยังจัดให้มีกิจกรรมนอกหลักสูตรเป็นการทำงานร่วมกับชุมชน และประชาชนค่อนข้างมาก นักศึกษาจะได้เรียนตั้งแต่ชั้นปี 1- ปี 6 มีการออกฝึกภาคสนามร่วม  มีการฝึกปฏิบัติในโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งฝึกในโรงพยาบาล  นักศึกษาหลายคนมาจากในเมือง หรือกรุงเทพ จะได้สัมผัส และทราบว่าประชาชนที่อยู่ห่างไกลมีความเป็นอยู่อย่างไร นักศึกษาจะได้เรียนรู้การช่วยเหลือสังคมโดยเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ในคณะร่วมกันทุกชั้นปี แต่ละชั้นปีจะมีกิจกรรมใหญ่ต้องรับผิดชอบ อาทิ นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ต้องรับผิดชอบกิจกรรมใหญ่ประจำปี เป็นกิจกรรมฟันดีมีสุข  โดยเลือกพื้นที่ลงไปจัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลสุขภาพในช่องปาก ซึ่งนักศึกษาทุกชั้นปีก็จะลงไปทำงานช่วยกัน นอกจากนั้น  คณะฯ มีหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน นักศึกษาจะได้ออกไปร่วมฝึกงานเพื่อให้รู้จักคนอื่นในชุมชน ฝึกจนเป็นปกติของนักศึกษาทันตแพทย์” 

          “การเรียนที่เข้มข้น กิจกรรมที่สร้างสายสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ทำให้ศิษย์เก่าของคณะทันตแพทยศาสตร์ จะมีความผูกพันกับคณะฯ มาก  จะเห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ เสมอ อาทิ ช่วยบริจาคทุนการศึกษาให้น้องๆ โดยมีความเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ เพื่อสร้างน้องๆ ให้เห็นคุณค่า และช่วยกันสร้างน้องๆ รุ่นต่อไป ให้สามารถส่งเสริมสุขภาพของชุมชน เช่นในวันที่บัณฑิตที่มารับพระราชทานปริญญาบัตร  ก็ได้นำเงินมาบริจาคเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องต่อไป ในส่วนของ ทพญ.ณัฐวรินทร เองก็นำมามอบให้ 20,000 บาท   นอกจากนั้น ในส่วนของคณะฯ ก็มีกองทุนอาจารย์เอกสิทธิ์ อุตรวิเชียร ที่ครอบครัวของอาจารย์ได้มอบเงินกองทุนให้ไว้ 1 ล้านบาท  และในเร็วๆ นี้ ศิษย์เก่าจะจัดงานเดินวิ่งการกุศล เพื่อหาทุนการศึกษาสำหรับน้องๆ ด้วย”

          “พูดถึง ทพญ.ณัฐวรินทร ธาตุดี ที่ได้รับรางวัลนี้ นับเป็นรางวัลสูงสุดของบัณฑิตทันตแพทย์  เป็นผู้ที่มีความเก่งและความเป็นคนดี อุทิศตนเพื่อสังคมด้วย คณะทันตแพทยศาสตร์ภาคภูมิใจในตัวบัณฑิตของเรามาก ตั้งแต่มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  ได้มีการพิจารณาคัดเลือกทันตแพทย์ดีเด่นนี้เมื่อ พ.ศ.2550 เป็นต้นมา  บัณฑิตของเราก็ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลในปีแรก เป็นเกียรติสูงสุดของทั้งตัวคุณหมอ  ครอบครัว  และคณะทันตแพทยศาสตร์  และที่สำคัญรางวัลนี้ บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับมากที่สุดของประเทศไทย  กระทั่งเมื่อเร็วๆ นี้มีการประชุมราชวิทยาลัยทันตแพทย์  ท่านเกษม  วัฒนชัย  พอทราบว่าคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาร่วมประชุม  ก็ตรงเข้ามาคุยด้วย พร้อมถามว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีดีอย่างไร สั่งสอนลูกศิษย์อย่างไร จึงผลิตบัณฑิตได้ทั้งเก่งและดี   ซึ่งเป็นคำถามเดียวกันกับท่านเจ้าคุณพระเทพญาณวิศิษฏ์ วัดปทุมวนาราม เลขาของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พอท่านเห็นคณบดีกับ ทพญ.ณัฐวรินทร ก็จำได้และถามคำถามเดียวกัน พร้อมกล่าวชื่นชมกับคณะทันตแพทยศาสตร์  และบัณฑิตของเราว่าดีเด่นจริงๆ  ทำให้ได้รับการคัดเลือกเป็นเอกฉันท์ รู้สึกภูมิใจมากเป็นที่สุดที่บัณฑิตของเราไม่เพียงเก่งวิชาการ แต่ยังรับใช้สังคมด้วย เป็นคนเก่งคนดีของสังคม สมกับปณิธานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เป็นที่รักของเรา” รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ กล่าวในที่สุด

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู

ภาพ  :   วัชรา  น้อยชมภู, สาธิต  มั่งคั่ง,  ทพญ.ณัฐวรินทร  ธาตุดี