นิทานสุขภาพช่องปาก คว้ารองชนะเลิศ ด้านนวัตกรรมระดับชาติ

262 ครั้ง

นิทานสุขภาพช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (กลุ่มนวัตกรรม) ในงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม   สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 “พัฒนาคน พัฒนางาน สู่นักปฏิบัติมืออาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เมื่อวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับเครือข่ายวิจัยบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จัดงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม   สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 “พัฒนาคน พัฒนางาน สู่นักปฏิบัติมืออาชีพ” เพื่อกระตุ้นและสร้างบรรยากาศการพัฒนางานประจำ รวมทั้งเป็นเวทีในการนำเสนอ เผยแพร่ผลงาน ทั้งงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านงานวิจัยและสร้างสรรค์ ระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก และมีบุคลากรสายสนับสนุน จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 61 ผลงาน และนิทานสุขภาพช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (กลุ่มนวัตกรรม) โดย นางประทุมมา  ทาแดง และ ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ  สุพรรณเภสัช โดยมี รศ.ดร.ทพ.จรินทร์  ปภังกรกิจ และ ผศ.ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต เป็นที่ปรึกษา และได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
“นิทานสุขภาพช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ ในการให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพ เพื่อให้เด็กนักเรียนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน รับประทานอาหารที่เหมาะสม มีทัศนคติที่ดีในการดูแลสุขภาพช่องปาก  ตลอดจนเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย นิทานสุขภาพช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย เคยได้รับคัดเลือกเป็น Best Practice ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มข. เพื่อร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสาขาทันตแพทยศาสตร์ ของ อ.บ.ท.ท. 2552 และได้รางวัลชนะเลิศในงาน Dent Show and Share 2010 และรางวัลชมเชยด้านการบริการวิชาการ ในงาน 2018 KKU WOW (The 8th KKU Show @ Share) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 (สามารถติดตามได้ที่ http://resource.thaihealth.or.th/library/11144)
งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมถือเป็นกิจกรรทางวิชาการที่มีความสำคัญในการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคลากรสายสนับสนุน ในถาบันอุดมศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพงานต่อไป