บุคลากรทันตะ..เจ๋ง คว้ารางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

346 ครั้ง

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดตามโครงการ “2018 KKU WOW” (The 8th KKU Show & Share) จัดขึ้นโดย กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ บริเวณพื้นที่โถงดาวเหนือ ชั้น 1 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ พร้อมเป็นเวทีการนำเสนอ/การเผยแพร่ผลงาน ของผู้ปฏิบัติงานจากคณะ/หน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแบ่งประเภทการประกวดผลงาน ออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านสนับสนุนการบริหารจัดการ  2.ด้านสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 3.ด้านสนับสนุนการบริหารการวิจัย 4.ด้านสนับสนุนการบริการวิชาการ และ 5.ด้านสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมร่วมโหวตผลงานที่ชื่นชอบ โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากหน่วยงานต่างๆ ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 125 ผลงาน โดยครั้งนี้ทางคณะส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 15 ผลงาน ผลปรากฏว่าบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ คว้ารางวัลความภาคภูมิใจมาครองจำนวนถึง 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศด้านการสนับสนุนการบริหารการวิจัย ได้แก่ นายพิบูรณ์ เหง้าณี และนางปรดา เพชรสุก สังกัดงานวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ชื่อผลงาน “การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) สไลด์นับเซลล์ (Counting slide) ของเครื่องนับและวิเคราะห์จำนวนเซลล์แบบอัตโนมัติ (TC20TM Automated Cell Counter)” รับเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาทรางวัลชมเชยด้านการสนับสนุนการบริการการวิจัย ได้แก่ นางปรดา เพชรสุก และ นายพิบูรณ์ เหง้าณี สังกัดฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ชื่อผลงาน “ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย” รับเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศด้านการบริหารวิชาการ ได้แก่ นายวีระพงษ์ เหล่าประเสริฐ และนางประทุมมา ทาแดง สังกัดหน่วยสื่อสารองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์ ชื่อผลงาน “Application ฟันดีมีสุข คุยสนุกกับหมอฟัน” รับเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาทรางวัลชมเชยด้านการบริการวิชาการ ได้แก่ นางประทุมมา ทาแดง สังกัดหน่วยสื่อสารองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์ ชื่อผลงาน “นิทานสุขภาพช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” รับเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาทคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรผู้รับรางวัลทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดการพัฒนาด้วยการ Show & Share ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปในอนาคต