ฝ่ายยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดอบรมการสอนออนไลน์สำหรับคณาจารย์

179 ครั้ง

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ฝ่ายยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการสอนแบบไลน์สำหรับคณาจารย์ (Online Teaching for DENT KKU) โดย อ.ดร.ทพ.ศุภวิชญ์ หมอกมืด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ เป็นวิทยากรหลัก ณ ห้องประชุมแขนงวิชาทันตสาธาณสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.ดร.ทพ.ศุภวิชญ์ หมอกมืด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์กล่าวว่า “ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทและมีความจำเป็นอย่างมากในการปฏิบัติงานขององค์กร นอกจากนี้จากสภาวการณ์ของโรคระบาดโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่โควิด -19 ทำให้ต้องการงดการเรียนการสอนแบบ Class Room เป็นระยะเวลานาน อีกทั้งเป็นการการพัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการใช้งานด้านดิจิทัล ทางคณะจึงกำหนดจัดการอบรมการสอนแบบออนไลน์สำหรับคณาจารย์ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะในด้าน การพัฒนาสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ดิจิทัล (Digital Dental School Development) โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการในด้านต่างๆของคณะ ซึ่งได้จัดอบรมครั้งแรกในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา กิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่สองและจะมีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง ทุกวันพุธ หรือวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-14.00 น. จึงขอเชิญคณาจารย์ผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมอบรมดังกล่าว”

ทั้งนี้การดำเนินการของคณะทันตแพทยศาสตร์ได้สอดคล้องกับแนวทางตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาดิจิทัลในองค์กร(KKU Digital Transformation) ที่มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรในคณะ รวมทั้งสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยวิธีดิจิทัล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศชาติต่อไปในอนาคต