บุคลากรคณะร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร อาชีวอนามัยฯ

90 ครั้ง

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย นางรจนา พุทธิมา หัวหน้างานบริหาร นางสาวสุจิตรา คงกันกง พยาบาล นางประทุมมา ทาแดง หัวหน้าหน่วยสื่อสารองค์กร นายชาญวิทย์ อันสนธิ์ หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง นายเกษม ดวงวันทอง หัวหน้าหน่วยอาคารและสถานที่ นางสาวประวิณา หงษาวงศ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ และนายสุรเชษฐ์ โนนชลาด ผู้ช่วยทันตแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมและส่งเสริมแบบประเมินตนเอง (self-audit) ภายใต้โครงการวันส่งเสริมการดูแลสุขภาพบุคลากร อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีในโรงเรียนแพทย์ (OH&S Day) ครั้งที่ 16 โดยในครั้งนี้มีผู้ตรวจประเมินจากโครงการวันส่งเสริมการดูแลสุขภาพบุคลากร อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีในโรงเรียนแพทย์ นางสาวบุญส่ง  หาทวายการ  ผู้ตรวจการแผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ อ.นพ.ภานุมาศ  ไกรสร   อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน นายพิพัฒน์พงษ์  โลแก้ว  นักอาชีวอนามัย นพ.ธนธรรพ์  แสงภู่     แพทย์ประจำบ้านอาชีวเวชศาสตร์ และนางปฏิมาพร  จารย์โพธิ์  พยาบาล จัดขึ้น ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น