กลุ่มวิจัย LDRG : KKU ถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีเลเซอร์ฯ สู่การเป็นเมดิคอลฮับ มข. ในรูปแบบออนไลน์

222 ครั้ง

กลุ่มวิจัยเฉพาะทางเลเซอร์วิทยาทางทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำเนิน “โครงการถ่ายทอดนวัตกรรม เทคโนโลยีเลเซอร์วิทยาทางทันตแพทยศาสตร์สู่การเป็นเมดิคอลฮับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น: Innovative Laser Dentistry towards Khon Kaen University Medical Hub” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านเลเซอร์วิทยาทางทันตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ระดับนานาชาติ  และให้ผู้เข้าร่วมรับถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง หลักการทำงาน และการใช้นวัตกรรมด้านเลเซอร์วิทยาทางทันตแพทยศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย

โดยมี รศ.ดร.ทพญ.ศจี สัตยุตม์   ผศ.ดร.ทพญ.สุวดี เอื้ออรัญโชติ  ผศ.ดร.ทพญ.ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร และทีมงานจากกลุ่มวิจัยเฉพาะทางเลเซอร์วิทยาทางทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นผู้ดำเนินโครงการในครั้งนี้

สำหรับกลุ่มผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ กลุ่มแรกของโครงการนี้ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จาก Faculty of Odonto-Stomatology, Can Tho University of  Medicine and Pharmacy (CTUMP), Vietnam  จำนวน 9 คน ซึ่งได้รับการประสานงานโดย Dr. Do Thi Thao, Chief of Adminustrative Office  ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ลงทะเบียนวิชาเลเซอร์ทางทันตกรรม ได้ร่วมศึกษาในโครงการนี้ด้วย

การถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ใช้บทเรียนสำเร็จรูปออนไลน์ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติการ บนเครือข่าย KKU e-learning และการอภิปรายกลุ่มผ่าน  Google Meeting  ระหว่างวันที่ 27 ก.ค. 2563 – 28 ตุลาคม 2563  ซึ่งนอกจากจะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ของกลุ่มวิจัยเฉพาะทางเลเซอร์วิทยาทางทันตแพทยศาสตร์ สู่สากลแล้วยังเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติอีกด้วย