ฝ่ายการศึกษา

ผศ.ดร.ทพ.
อชิรวุธ สุพรรณเภสัช
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

ผศ.ทพญ.
กุลวรา ธาริยะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

นางสาวจิรภา วรรณคำ
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
หัวหน้างานการศึกษา

นางกชพรรณ มณีกานนท์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยทะเบียน
และประมวลผล

นางสาวจิรภา วรรณคำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางสาวรุ้งทอง ข้อยุ่น
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยสนับสนุน
การเรียนการสอน

นายชัยวุฒิ ฆารสินธุ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วยส่งเสริมและ
พัฒนาทางวิชาการ