ฝ่ายการศึกษา

ผศ.ดร.ทพ.
อชิรวุธ สุพรรณเภสัช
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

ผศ.ทพญ.
กุลวรา ธาริยะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

นางสาวจิรภา วรรณคำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานการศึกษา