ฝ่ายการศึกษา

ผศ.ทพ.
วัชรินทร์ หอวิจิตร
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

อ.ทพ.
กิรวุฒิ เหลืองตระกูล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

นางสาวจิรภา วรรณคำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานการศึกษา