ฝ่ายการศึกษา

ผศ.ทพ.
วัชรินทร์ หอวิจิตร
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

ผศ.ดร.ทพ.
ศุภวิชญ์ หมอกมืด
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

นางสาวจิรภา วรรณคำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานการศึกษา