หน่วยวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

นางสาวชุติกาญจน์ พลซักซ้าย
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
E-mail: chupho@kku.ac.th Tel: 45123

นางสาวสุนิศา ทองอุทุม
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
E-mail: sunith@kku.ac.th Tel: 45123

นางสาวกัญญาวีร์ อุดรชัยนิตย์
ผู้ประสานงานโครงการทุน NIH
E-mail: Tel: 45123

เว็บไซต์ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์