หน่วยวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

นางกิติพร ไชโยกุล
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วยวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
E-mail: kitsir@kku.ac.th Tel: 45023

นางสาวชุติกาญจน์
พลซักซ้าย
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
E-mail: chupho@kku.ac.th Tel: 45123

นางสาวสุนิศา ทองอุทุม
นักเอกสารสนเทศ
E-mail: sunith@kku.ac.th Tel: 45123

เว็บไซต์ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์