หน่วยวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

นางสาวชุติกาญจน์ พลซักซ้าย
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
E-mail: chupho@kku.ac.th Tel: 45123

นางสาวสุนิศา ทองอุทุม
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
E-mail: sunith@kku.ac.th Tel: 45123

นางสาวพรทิวา แสนราษฎร
นักเอกสารสนเทศ
E-mail: pondsa@kku.ac.th Tel: 45108

นางสาวอัจฉริยา สุวรรณชาติ
ผู้ประสานงานโครงการทุน NIH
E-mail: Tel: 45208

เว็บไซต์ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์