หน่วยห้องปฏิบัติการวิจัย

นายสำราญ สุภารี
พนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์ปฏิบัติงาน
หัวหน้าหน่วย
ห้องปฏิบัติการวิจัย

นางสุภาภรณ์ สิงหรา
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

นางปรดา เพชรสุก
นักวิชาการวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ

นายพิบูรณ์ เหง้าณี
นักวิชาการวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ

นางลัดดาวัลย์ โยหลา
นักวิชาการวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ

นายสถาบัน สมมิตร
พนักงานวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน

นายธนัชชนม์ อัมพล
พนักงานวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน

นายศานิต บัวนิล
พนักงานวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน

นางสาวภาวิณี วิเศษศักดิ์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ

• เว็บไซต์ห้องปฏิบัติการวิจัย