หน่วยห้องปฏิบัติการวิจัย

นางสุภาภรณ์ สิงหรา
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยห้องปฏิบัติการวิจัย

นายพิบูรณ์ เหง้าณี
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
รองหัวหน้าหน่วยห้องปฏิบัติการวิจัย

นางปรดา เพชรสุก
นักวิชาการวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ

นางลัดดาวัลย์ โยหลา
นักวิชาการวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ

นายสถาบัน สมมิตร
พนักงานวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน

นางสาววราภรณ์ พันธุ์พรหม
นักวิจัย
ปฏิบัติการ

นายธนัชชนม์ อัมพล
พนักงานวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน

นายศานิต บัวนิล
พนักงานวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน

นางสาวภาวิณี วิเศษศักดิ์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ