งานผู้ป่วยในและสนับสนุนการบริการ

นางสาวชุลีพร สุปัญญา
พยาบาลชำนาญการ
หัวหน้างานผู้ป่วยในและสนับสนุนการบริการ

หน่วยผู้ป่วยในและห้องผ่าตัด

นางสาวมลฤดี ยวงวิภักดิ์
พยาบาลปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยหอผู้ป่วยและห้องผ่าตัด

นางสาวสุจิตรา คงกันกง
พยาบาลชำนาญการ

นางสาวทิพาวรรณ จะรา
พยาบาลปฏิบัติการ

นางสาวอริยาภรณ์ วงษ์ศรีธาตุ
พยาบาลปฏิบัติการ

นางสาวพิไลลักษณ์
เพ็ญธิสาร
พยาบาลปฏิบัติการ

นายพิเชษฐา แสนบุตร
พยาบาลปฏิบัติการ

นางสาวธันยนันท์
พงษ์นิรันทร์
พนักงานบริการการแพทย์
ปฎิบัติงาน

นางสาวจุฑารัตน์
พิมพลชาย
พนักงานบริการการแพทย์
ปฏิบัติงาน

นางสาวณัฐรัตน์ จังพล
พนักงานบริการการแพทย์
ปฏิบัติงาน

หน่วยเภสัชกรรม

นางสาวหนึ่งหทัย
อภิพัตฐ์กานต์
เภสัชกร ปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วย

นางสาวพรธิดา
ศิริยานุรักษ์
เภสัชกร
ปฏิบัติงาน

นายกันต์พงษ์
ธารฤทธิ์ทวีพร
ผู้ช่วยเภสัชกร
ปฏิบัติงาน

หน่วยจ่ายกลาง

นางยุคนธร แทนวิสุทธิ์
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงานพิเศษ
หัวหน้าหน่วยจ่ายกลาง

นางแสงเทียน ศรีสถาน
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ปฏิบัติงาน

นางสาวสุพัตรา จิกจักร์
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ปฏิบัติงาน

นายพร้อมพงษ์ ธิตาแสง
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ปฏิบัติงาน

นายณรงค์ศักดิ์ รัตนพันธ์
คนงาน

นางสาวดวงกมล บำรุงผล
คนงาน

นายชาตินักสู้ น้อยอินทร์
คนงาน

นางกฤษณา ทำสิมมา
พนักงานผลิตทดลอง