งานผู้ป่วยในและสนับสนุนการบริการ

นางสาวชุลีพร สุปัญญา
พยาบาลชำนาญการ
หัวหน้างานผู้ป่วยในและสนับสนุนการบริการ

หน่วยผู้ป่วยในและห้องผ่าตัด

นางสาวมลฤดี ยวงวิภักดิ์
พยาบาลปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยหอผู้ป่วยและห้องผ่าตัด

นางสาวสุจิตรา คงกันกง
พยาบาลชำนาญการ

นางสาวมาริณี ไชยวงษ์
พยาบาลปฏิบัติการ

นางสาวทิพาวรรณ จะรา
พยาบาลปฏิบัติการ

นางสาวอริยาภรณ์ วงษ์ศรีธาตุ
พยาบาลปฏิบัติการ

นางสาวพิไลลักษณ์
เพ็ญธิสาร
พยาบาลปฏิบัติการ

นางสาวธันยนันท์
พงษ์นิรันทร์
พนักงานบริการการแพทย์
ปฎิบัติงาน

นางสาวจุฑารัตน์
พิมพลชาย
พนักงานการแพทย์

หน่วยเภสัชกรรม

นางสาวหนึ่งหทัย
อภิพัตฐ์กานต์
เภสัชกร ปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วย

นายกันต์พงษ์
ธารฤทธิ์ทวีพร
พนักงานเภสัชกรรม

หน่วยจ่ายกลาง

นางยุคนธร แทนวิสุทธิ์
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยจ่ายกลาง

นางแสงเทียน ศรีสถาน
ผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน

นางสาวสุพัตรา จิกจักร์
ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสาวนุตประวีณ์
วิชัยวงค์
ผู้ช่วยทันตแพทย์

นายณรงค์ศักดิ์ รัตนพันธ์
คนงาน

นางสาวดวงกมล บำรุงผล
คนงาน

นายชาตินักสู้ น้อยอินทร์
คนงาน