งานผู้ป่วยและสนับสนุนการบริการ

หน่วยผู้ป่วยและห้องผ่าตัด

นางสาวมลฤดี ยวงวิภักดิ์
พยาบาลปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยหอผู้ป่วยและห้องผ่าตัด

นางสาวสุจิตรา คงกันกง
พยาบาลชำนาญการ

นางสาวทิพาวรรณ จะรา
พยาบาลปฏิบัติการ

นางสาวอริยาภรณ์ วงษ์ศรีธาตุ
พยาบาลปฏิบัติการ

นางสาวพิไลลักษณ์
เพ็ญธิสาร
พยาบาลปฏิบัติการ

นางสาวมาริณี ไชยวงษ์
พยาบาลปฏิบัติการ

นายพิเชษฐา แสนบุตร
พยาบาลปฏิบัติการ

นางสาวนัฐภร ชาวดร
พยาบาลปฏิบัติการ

นางสาวธันยนันท์
พงษ์นิรันทร์
พนักงานบริการการแพทย์
ปฎิบัติงาน

นางสาวเปรมกมล ชัยสอน พนักงานการแพทย์

หน่วยเภสัชกรรม

นางสาวหนึ่งหทัย
อภิพัตฐ์กานต์
เภสัชกรปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยเภสัชกร

นางสาวพรธิดา
ศิริยานุรักษ์
เภสัชกร
ปฏิบัติการ

นางสาวกฤติมา แก้วมหาวงษ์
ผู้ช่วยเภสัชกร
ปฏิบัติงาน

หน่วยจ่ายกลาง

นางยุคนธร แทนวิสุทธิ์
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงานพิเศษ
หัวหน้าหน่วยจ่ายกลาง

นางแสงเทียน ศรีสถาน
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ปฏิบัติงาน

นางสาวสุพัตรา จิกจักร์
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ปฏิบัติงาน

นายพร้อมพงษ์ ธิตาแสง
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ปฏิบัติงาน

นายณรงค์ศักดิ์ รัตนพันธ์
คนงาน

นางสาวดวงกมล บำรุงผล
คนงาน

นายชาตินักสู้ น้อยอินทร์
คนงาน

นางกฤษณา ทำสิมมา
พนักงานผลิตทดลอง

นายจีรศักดิ์ ปรองพิมาย
คนงาน