คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

นางญาณิน เครือแวงมล
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน
หัวหน้าแผนกคลินิก

นางสาวสรัญญา เรียงดี
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ปฏิบัติงาน

นางสาวเมธาพรจิตร์
วรรณวิจิตร์
ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสาวศศิธร
แก้วลิ้นไม้
ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสาวหยาดรุ้ง
ภูมิดง
ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสาวพัชราภา
แก่นเมืองเก่า
ผู้ช่วยทันตแพทย์