คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

นางญาณิน เครือแวงมล
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน
หัวหน้าแผนกคลินิก

นางสาวสรัญญา เรียงดี
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน

นางสาวเมธาพรจิตร
วรรณวิจิตร์
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ปฏิบัติงาน

นางสาวศศลักษณ์ ข้อยุ่น
ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสาวเกศิณี อุทรักษ์
ผู้ช่วยทันตแพทย์

นายธีรพงศ์ คำชมภู
ผู้ช่วยทันตแพทย์