คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

นางญาณิน เครือแวงมล
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน
หัวหน้าแผนกคลินิก

นางสาวสรัญญา เรียงดี
ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสาวเมธาพรจิตร์
วรรณวิจิตร์
ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสาวหยาดรุ้ง
ภูมิดง
ผู้ช่วยทันตแพทย์

น.ส. ศศลักษณ์ ข้อยุ่น
ผู้ช่วยทันตแพทย์