คลินิกทันตกรรมผู้ป่วยนอก

นางสาวพิมพิลาไล ภูอินทา
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน
หัวหน้าแผนกคลินิก

นางกมลวรรณ ลุนธิระวงค์
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน

นางชาลิสา จันทะลี
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน

นางสาวจันทร์ญา จันทภา
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ปฏิบัติงาน

นางสาวไอลดา อวนพล
ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสาวปรารถนา มามีสุข
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ปฏิบัติงาน

นางสาวสงกรานต์ สาธา
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ปฏิบัติงาน

นายวทัญญู ขันธะเกษ
ผู้ช่วยทันตแพทย์