คลินิกทันตกรรมผู้ป่วยนอก

นางสาวพิมพิลาไล ภูอินทา
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน
หัวหน้าแผนกคลินิก

นางกมลวรรณ ลุนธิระวงค์
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน

นางชาลิสา จันทะลี
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน

นางสาวจันทร์ญา จันทภา
ผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน

นางสาวไอลดา อวนพล
ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสาวปรารถนา มามีสุข
ผู้ช่วยทันตแพทย์