คลินิกทันตรังสี

นางสาวกาญจนา รุ่งเทิน
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน
รักษาการหัวหน้าแผนกคลินิก

นางอุทัยวรรณ ช่วยศรี
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน

นางสาวสิริพักตร์
เจริญเชื้อ
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน

นายพร้อมพงษ์ ธิตาแสง
ผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน