คลินิกทันตรังสี

นางสาวกาญจนา รุ่งเทิน
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน
รักษาการหัวหน้าแผนกคลินิก

นางอุทัยวรรณ ช่วยศรี
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน

นางสาวนุตประวีณ์
วิชัยวงค์
ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสาวศิริลักษณ์ ใยวังหน้า
ผู้ช่วยทันตแพทย์