คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากฯ

นางละไม ศิริรัมย์
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน
หัวหน้าแผนกคลินิก

นางพิสมัย วิจารณ์
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน

นางเขมิกา ณิชเสฎฐี
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน

นางมะลิวรรณ์ รัตนวงศ์
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน

นายสุรเชษฐ์ โนชลาด
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ปฏิบัติงาน

นางสาวมุฐิตา การโสภา
ผู้ช่วยทันตแพทย์