บุคลากรสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

รศ.ดร.ทพญ.ธิดารัตน์ อังวราวงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาฯ

 • ท.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), ม.มหิดล
 • วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วท.ด. (ชีววิทยาช่องปาก), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อ.ท. (ทันตกรรมประดิษฐ์), ทันตแพทยสภา

Publication | Research Interest

ผศ.ทพ.วัชรินทร์ หอวิจิตร

 • ท.บ., ม.มหิดล
 • วท.ม. (การประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกร), ม.มหิดล

Publication

รศ.ทพ.ดนัย ยอดสุวรรณ

 • วท.บ., ม.มหิดล
 • ท.บ., ม.มหิดล
 • Grad. Dip. in Clin. Sc. (Prosthodontics), ม.มหิดล
 • ป.ชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ์) ม.มหิดล
 • อ.ท. (ทันตกรรมประดิษฐ์), ทันตแพทยสภา

Publication

ศ.ดร.ทพ.นิวัตร จันทร์เทวี

 • ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), ม.เชียงใหม่
 • C.A.G.S., Boston University, USA
 • M.S.D. (Prosthodontics), Boston University, USA
 • Sc.D. (Biomaterials), Boston University, USA
 • อ.ท. (ทันตกรรมประดิษฐ์), ทันตแพทยสภา

Publication | Research Interest

รศ.ดร.ทพญ.ดาราพร แซ่ลี้

 • ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), ม.ขอนแก่น
 • M.Sc. (ทันตกรรมประดิษฐ์) ม.มหิดล
 • Ph.D. (Occlusion), The University of Sydney, Australia
 • อ.ท. (ทันตกรรมประดิษฐ์), ทันตแพทยสภา

Publication

รศ.ดร.ทพญ.สุวดี เอื้ออรัญโชติ

 • ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), ม.ขอนแก่น
 • นศ.บ., ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 • วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน), ม.ขอนแก่น

Publication | Research Interest

รศ.ทพญ.พิศเพลิน ชนาเทพาพร

 • ท.บ., ม.ขอนแก่น
 • วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อ.ท. (ทันตกรรมประดิษฐ์), ทันตแพทยสภา

Publication

รศ.ดร.ทพญ.สุคนธ์ทิพย์ อาวัชนาการ

 • ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ม.มหิดล
 • Ph.D. (Biomaterials), Tokyo Medical and Dental University, Japan

Publication

อ.ดร.ทพ.ธีรพันธ์ุ สอสกุล

 • ท.บ., ม.ขอนแก่น
 • ป.ชั้นสูง (Oral and Maxllofacial Surgery), ม.ขอนแก่น
 • วท.ม. (วิศวกรรมทางการแพทย์), ม.ธรรมศาสตร์

Publication

ผศ.ทพญ.ตุลารัตน์ สุขโท

 • ท.บ., ม.ขอนแก่น
 • วท.ม. (การประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกร), ม.มหิดล
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.

Publication

อ.ทพ.อรรถสิทธิ์ กัญจน์วิวัฒนกุล

 • ท.บ., (เกียรตินิยมอันดับสอง) ม.ขอนแก่น
 • วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์), ม.ขอนแก่น
 • ลาศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ช่องปาก ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.

Publication

อ.ทพญ.เกติสุภา สุวรรณอาภา

 • ท.บ., ม.มหิดล
 • วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์), ม.ขอนแก่น
 • ลาศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร The Couse for Global Oral Health Science Special Selection ณ The Graduate School of Medical and Dental Science, Niigata University ประเทศญี่ปุ่น

Publication

อ.ดร.ทพ.พิธิวัต เอื้อสุวรรณ

 • ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง), ม.ขอนแก่น
 • วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์) ม.ขอนแก่น
 • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ช่องปาก) ม.ขอนแก่น

Publication | Research Interest

อ.ทพ.กิรวุฒิ เหลืองตระกูล

 • ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), ม.ขอนแก่น
 • วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์) ม.สงขลานครินทร์

Publication

อ.ทพญ.ปรียารัตน์ ปล่องนิราส

 • ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), ม.ขอนแก่น
 • วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์) ม.ขอนแก่น

Publication