แขนงวิชาชีววิทยาช่องปาก

แขนงวิชาชีววิทยาช่องปาก เดิมชื่อภาควิชาชีววิทยาช่องปาก เริ่มก่อตั้งขึ้นพร้อมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 โดย รศ.ทพ.สมนึก พูนทรัพย์ คณบดีในสมัยนั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 รศ.ดร.ทพ.ประทีป พันธุมวนิช เป็นหัวหน้าภาควิชา ได้เพิ่มหน่วยกิตการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาช่องปากในระดับปริญญาตรี เช่น ชีวเคมีช่องปาก สรีรวิทยาช่องปาก จุลชีววิทยาช่องปาก เภสัชวิทยาช่องปาก ความเจ็บปวดบริเวณช่องปากใบหน้า เป็นต้น การปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2547 ได้มีการลดจานวนหน่วยกิตวิชาดังกล่าวลง เพื่อให้เกิดการบูรณาการในหลักสูตรมากขึ้น ปัจจุบันแขนงวิชาฯ มีอาจารย์ทั้งสิ้น 7 ท่าน ซึ่งมี รศ.ดร.ทพ.จรินทร์ ปภังกรกิจ เป็นหัวหน้าแขนงวิชาชีววิทยาช่องปาก และหัวหน้าสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ช่องปาก

ความก้าวหน้า-ความภาคภูมิใจ

  1. ก่อตั้งหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
  2. ก่อตั้งกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (The Neuroscience Research and Development Group (NRDG), Khon Kaen University) มี รศ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส เป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ
  3. ก่อตั้งคลินิกบำบัดความเจ็บปวดบริเวณช่องปากใบหน้า คลินิกโบทูไลนุมทอกซิน และคลินิกโรคปวดประสาทสมองคู่ที่ 5 (2551 – ปัจจุบัน) Facebook page: OFPatKKU
    นวัตกรรม-ตำรา
  4. นวัตกรรมไหมขัดฟัน “ไทยประดิษฐ์” เป็นการพัฒนาเส้นไหมธรรมชาติสู่ไหมขัดฟันเคลือบสมุนไพร และได้รับการจดอนุสิทธิบัตร โดย ผศ.ดร.ทพ.สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์ ร่วมกับ รศ.วัชรี คุณกิตติ ศ.ดร.ทพญ.สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ และนายชัยพร พัฒนจักร ได้รับรางวัล Gold Medal และรางวัล Mahbiwa Special Award จากประเทศซาอุดิอาระเบีย
  5. นวัตกรรมบันทึกเพื่อผู้ป่วยความเจ็บปวดเรื้อรัง mPain Diary
  6. หนังสือ สรีรวิทยาของการกินอาหาร (Physiology of Eating)
    ผู้แต่ง : รศ.ดร.ทพ.​จรินทร์ ปภังกรกิจ