บุคลากรแขนงวิชาชีววิทยาช่องปาก

ศ.ดร.ทพ.จรินทร์ ปภังกรกิจ
หัวหน้าสาขาวิชาและแขนงวิชาฯ

 • ท.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Ph.D. (Oral Biology), University of Alberta, Canada
 • อ.ท. (ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า), ทันตแพทยสภา

Publication

รศ.ดร.ทพ.สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์

 • ท.บ., ม.ขอนแก่น
 • วท.ม. (ชีวเคมีทางการแพทย์), ม.ขอนแก่น
 • M.Sc. (Oral biology), University of Louisville, USA
 • Ph.D. (Microbiology and Immunology), University of Louisville, USA

Publication

รศ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส

 • ท.บ., ม.ขอนแก่น
 • M.D.Sc. (Oral Biology), The University of Queensland, Australia
 • Ph.D. (Orofacial Pain), The London Queen Mary’s School of Medicine and Dentistry, UK
 • อ.ท. (ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า), ทันตแพทยสภา

Publication | Research Interest

ผศ.ดร.ทพญ.สุพรรณิการ์ เรืองศรี

 • ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), ม.ขอนแก่น
 • M.Sc. (Occlusion), The University of Sydney, Australia
 • Ph.D. (Oral Biology), University of California Los Angeles, USA
 • อ.ท. (ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า), ทันตแพทยสภา

Publication | Research Interest

อ.ดร.ทพญ.สวิตา คิ้มสุขศรี

 • ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วท.ม. (ประสาทวิทยาศาสตร์), ม.ขอนแก่น
 • ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Publication