เสนอแนะ/ร้องเรียน

กล่องรับความคิดเห็น

ทางโทรศัพท์

โทรศัพท์ 043 009 700
โทรศัพท์ 043 202 405

มาด้วยตนเอง

สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เขียนจดหมาย

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002