บุคลากรแขนงวิชาทันตกรรมจัดฟัน

รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก
หัวหน้าแขนงวิชาฯ

 • ท.บ., ม.ขอนแก่น
 • วท.ม. (ทันตกรรมจัดฟัน), ม.ขอนแก่น
 • Diplomate Membership in Orthodontics, The Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK.
 • ปร.ด. (วิศวกรรมทางการแพทย์), ม.ธรรมศาสตร์
 • อ.ท. (ทันตกรรมจัดฟัน), ทันตแพทยสภา

Publication

ศ.ทพ.มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์

 • ท.บ., ม.เชียงใหม่
 • วุฒิบัตร (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.D.S. (Orthodontics), The University of Adelaide, Australia
 • F.I.C.D., Fellow International College Dentist
 • อ.ท. (ทันตกรรมจัดฟัน), ทันตแพทยสภา

Publication

รศ.ดร.ทพญ.ทัศนีย์ วังศรีมงคล

 • วท.บ., ม.มหิดล
 • ท.บ. (เหรียญทอง), ม.มหิดล
 • วท.ม. (ทันตกรรมจัดฟัน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Cert. in Advanced Orthodontics, Loma Linda University USA.
 • ปร.ด. (เภสัชวิทยา), ม.ขอนแก่น
 • อ.ท. (ทันตกรรมจัดฟัน), ทันตแพทยสภา

Publication

ผศ.ทพญ.ชุติมาพร เขียนประสิทธิ์

 • วท.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ท.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วท.ม. (ทันตกรรมจัดฟัน), ม.มหิดล
 • F.I.C.D, Fellow International College Dentist
 • อ.ท. (ทันตกรรมจัดฟัน), ทันตแพทยสภา

Publication

รศ.ทพ.ดร.ภิภพ สุทธิประภาภรณ์

 • ท.บ., ม.ขอนแก่น
 • ป.บัณฑิต (รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Ph.D. (Oral and Maxillofacial Radidogy), Hiroshima University, Japan
 • อ.ท. (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก), ทันตแพทยสภา

Publication

ผศ.ดร.ทพ.เอกสิทธิ์ มโนสุดประสิทธิ์

 • ท.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และเหรียญทอง) , ม.ขอนแก่น
 • D.Sc.D. (Orthodontics and Dentofacial Orthopedics), Boston University, USA
 • Diplomate of American Board of Orthodontics, The American Board of Orthodontics, USA
 • อ.ท. (ทันตกรรมจัดฟัน), ทันตแพทยสภา

Publication

อ.ทพญ.อมรรัตน์ มโนสุดประสิทธิ์

 • ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), ม.ขอนแก่น
 • M.Sc. (Orthodontics and Dentofacial Orthopedics), Boston University, USA
 • Diplomate of American Board of Orthodontics, The American Board of Orthodontics, USA
 • อ.ท. (ทันตกรรมจัดฟัน), ทันตแพทยสภา

Publication | Research Interest

อ.ดร.ทพญ.พุทธธิดา วังศรีมงคล

 • ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • D.M.Sc. (Oral Biology) and Certificate in Orthodontics, Harvard School of Dental Medicine, USA
 • Certificate in Craniofacial and Special Care Orthodontics, University of Michigan, USA
 • Certificate in Craniofacial Orthodontic Research, NYU Langone Health, USA
 • Diplomate of American Board of Orthodontics, The American Board of Orthodontics, USA

Publication | Research Interest

อ.ทพญ.ณัฐวีร์ เผ่าเสรี

 • ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), ม.ขอนแก่น
 • วท.ม. (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก), ม. สงขลานครินทร์
 • ว.ท. (ทันตกรรมจัดฟัน), ทันตแพทยสภา
 • ลาศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก

Publication