แขนงวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

แขนงวิชาทันตกรรมสำหรับเด็กได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 โดยในระยะแรกนั้น แขนงวิชาต้องใช้พื้นที่ร่วมกับแขนงวิชาอื่นเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกของนักศึกษา และให้บริการรักษาผู้ป่วยเด็ก ต่อมาปี พ.ศ. 2529 เมื่อการก่อสร้างอาคารคลินิกทันตกรรม 2 เสร็จสิ้นลง คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กจึงได้ย้ายมาเปิดดำเนินการอยู่ชั้น 2 ของอาคารคลินิกทันตกรรม 2 ส่วนแขนงวิชาตั้งอยู่ชั้น 5 อาคารมหิตลานุสรณ์ ใน พ.ศ. 2541 เมื่อคณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรมขึ้น บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนในคลินิกจึงถูกโอนไปสังกัดโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรมเป็นต้นมา แขนงวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก มีวัตถุประสงค์ เพื่อการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับทันตกรรมสำหรับเด็กให้แก่นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับงานทันตกรรมสำหรับเด็ก เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้า วิจัยทางด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก ปัจจุบันแขนงวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก มีอาจารย์ทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งมี อ.ดร.ทพ.ศุภวิชญ์ หมอกมืด เป็นหัวหน้าแขนงวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ความก้าวหน้า-ความภาคภูมิใจ

นอกจากภารกิจหลักในการให้การรักษาทางทันตกรรมแบบปกติ และภายใต้การดมยาสลบแก่ผู้ป่วยเด็กทั้งกลุ่มเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ รวมถึงเด็กพิเศษแล้ว แขนงวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันฟันผุสำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีการให้บริการแก่สังคมอย่างสมํ่าเสมอ ผ่านทางโครงการตรวจฟันที่ Well Baby Clinic ร่วมกับ แผนกกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ การตรวจสุขภาพฟันประจำปีของศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนเมทนีดล และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น

นวัตกรรม-ตำรา

 1. เรื่อง อะพาไซเดอร์ แมงโกสติน แอดฮีซีฟเพส หรือ เอแม็ป (Apacider Mangosteen Adhesive Pastes, AMAP)
  เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.ทพญ.อาภา จันทร์เทวี
 2. เรื่อง ศิลปะในการจัดการพฤติกรรม เพื่อการรักษาทางทันตกรรมสำหรับเด็ก
  (The Art of Behavioral Management in Pediatric Dental Treatment)
  ผู้แต่ง : รศ.ดร.ทพญ.อาภา จันทร์เทวี
 3. เรื่อง : การจัดการทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยเด็กที่ต้องการการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ
  ผู้แต่ง : รศ.ทพญ.จินดา เลิศศิริวรกุล
 4. เรื่อง การบูรณะฟันในเด็ก
  ผู้แต่ง : รศ.ดร.ทพญ.เข็มพร กิจสหวงศ์
 5. เรื่อง การรักษาเนื้อเยื่อในสำหรับเด็ก
  ผู้แต่ง : รศ.ทพญ.อรอุมา อังวราวงศ์