วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนทันตแพทย์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน
A Great Dental School for All

ดอกบัวสุทธาสิโนบล

เป้าหมาย “บรรลุวิสัยทัศน์ในปี พ.ศ.2567”

พันธกิจ

1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ
2) สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับนานาชาติเพื่อรับใช้สังคม
3) บริการวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพและสังคม
4) การบริการรักษาทางทันตกรรมขั้นสูงภายใต้มาตรฐานคุณภาพ

ค่านิยม “S M I L E”

S = Social Devotion การอุทิศเพื่อสังคม
M = Management by fact การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง
I = Innovation focus มุ่งเน้นนวัตกรรม
L = Life-long learning เรียนรู้ตลอดชีวิต
E = Excellent service for all การให้บริการที่เป็นเลิศสำหรับทุกคน

วัฒนธรรมองค์กร “S T A R”

S = Service mind การบริการด้วยใจ
T = Teamwork การทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมของทุกคน
A = Adaptability การปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง
R = Responsibility ความรับผิดชอบ

วันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2522

สีประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

สีม่วง เป็นสีของดอกบัวสุทธาสิโนบล

ลายอัตลักษณ์

ออกแบบโดย
ภราดร เสมาเพชร
นักวิชาการช่างศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข.

1. อาคารมหิตลานุสรณ์ Dent KKU.PG

2. เทมเพลตพาวเวอร์พอยท์ Dent KKU PowerPoint Template.rar || Dent KKU.PPT 

3. ตราสัญลักษณ์คณะทันตแพทยศาสตร์ || Dent Logo(Thai) || Dent Logo(Eng)