กลุ่มวิจัยโรคอักเสบเรื้อรังของช่องปากและโรคทางระบบที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปาก (Research group of chronic inflammatory oral diseases and systemic diseases associated with oral health)

กลุ่มวิจัยแกนนําทางด้านโรคอักเสบเรื้อรังของช่องปาก เพื่อแก้ปํญหาสุขภาพช่องปากและประชาชนโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและเป็นกลุมวิจัยแกนนําที่สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการระดับสากลทางด้านทันตแพทยศาสตร์ในกลุ่มประเทศอาเซียน
• ผลิตงานวิจัยทางด้านทันตแพทยศาสตร์ในวารสารวิชาการในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
• เสริมสร้างความเข้มแข็งของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพด้านทันตแพทยศาสตร์อันจะนําไปสู่การจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านโรคอักเสบเรื้อรังของช่องปากฯ ในอนาคต
• สร้างเครือข่ายงานวิจัยระหว่างโรคช่องปากและโรคทางระบบที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปาก เช่น โรคหัวใจ โรคเลือด โรคติดเชื้อและโรคเบาหวาน โดยมีการดําเนินงานอย่างบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
• ส่งเสริมให้บัณฑิตของคณะทันตแพทยศาสตร์ นําองค์ความรู้จากผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรค ให้การรักษาและติดตามผลการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคอักเสบเรื้อรังของช่องปาก
• ถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากงานวิจัยไปสู่ภาครัฐและเอกชน เพื่อเชื่อมโยงภาคบริการและการผลิตให้เข้ามามีส่วนร่วมสําคัญในด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก่ปํญหาสุขภาพในช่องปากของประชาชน