โครงการฟันดีมีสุข

โครงการฟันดีมีสุข มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้น รวมถึงการจัดนิทรรศการ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพช่องปากแบบองค์รวมไปสู่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นนักเรียน บุคลากรทางสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชนสถานศึกษาและองค์กรเครือข่ายสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในอำเภอ ให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน

โดยนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ทุกชั้นปี ซึ่งการออกพื้นที่จริงทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่นอกเหนือจากตำราเรียน เป็นการฝึกประสบการณ์การทำงาน และยังเป็นประโยชน์ต่อชุมชน เพราะชุมชนยังขาดแคลนบุคลากรและประชาชนเข้าไม่ถึงการบริการทางการแพทย์ น้องจะได้ประสบการณ์ การเรียนรู้ร่วมกับชุมชนจริง เพราะเมื่อจบออกไป ทันตแพทย์ต้องไปทำงานในชุมชนเล็ก ๆ การทำงานวันนี้เป็นรากฐานสำคัญในการผนวกองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต


News