การรับเข้าศึกษา

รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

##รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)
หลักสูตร ป.เอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก
📌สมัคร online 1 มี.ค. 2566 ถึง 30 เม.ย. 2566
ได้ที่ https://app.gs.kku.ac.th/gs/admissions/r/gs2023r2


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : 099-0252220

##รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)
หลักสูตร ป.โท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
-กลุ่มวิชาทันตกรรมบูรณะ
📌สมัคร online 1 มี.ค. 2566 ถึง 30 เม.ย. 2566
ได้ที่ https://app.gs.kku.ac.th/gs/admissions/r/gs2023r2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณยุวดี ศรีศิริ Tel. 089-4214868
E-mail : syuwad@kku.ac.th

##รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)
หลักสูตร ป.โท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
-กลุ่มวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
📌สมัคร online 1 มี.ค. 2566 ถึง 30 เม.ย. 2566
ได้ที่ https://app.gs.kku.ac.th/gs/admissions/r/gs2023r2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ผศ.ดร.ปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ์ E-mail : porakla@kku.ac.th
หรือ หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. Tel. 099-0252220

##รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)
หลักสูตร ป.โท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
-กลุ่มวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
📌สมัคร online 1 มี.ค. 2566 ถึง 30 เม.ย. 2566
ได้ที่ https://app.gs.kku.ac.th/gs/admissions/r/gs2023r2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ผศ.ดร.ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล E-mail : patpun@kku.ac.th
หรือ หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. Tel. 099-0252220

##รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)
หลักสูตร ป.โท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
-กลุ่มวิชาปริทันตวิทยา
📌สมัคร online 1 มี.ค. 2566 ถึง 30 เม.ย. 2566
ได้ที่ https://app.gs.kku.ac.th/gs/admissions/r/gs2023r2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณสมร แสงชัย E-mail : csamor@kku.ac.th Tel. 093-5926940

ประจำปีการศึกษา 2565