Dino Dental Shop

Dino Dental Shop ร้านขายอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปากครบวงจร มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก โดยการแนะนำชนิดและวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปากให้เหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มอายุ รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายนำเข้าสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ