ฝ่ายบริหาร

รศ.ทพญ.
อโนมา รัตนะเจริญธรรม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ทพญ.
กุลวรา ธาริยะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

นางประทุมมา ทาแดง
นักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหาร

นางอุไร คำสวาท
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ