หน่วยทรัพยากรบุคคลและสารบรรณ

นางยุพิน บุญนาดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วยทรัพยากรบุคคลและสารบรรณ

นางกฤษณา จันทร์นุภักดี
พนักงานปฏิบัติงานทั่วไปชำนาญงาน

นางสาววรินทิพญ์ ศรีสุพัฒน์
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวภารดี เฉวียงวาศ
พนักงานธุรการ

นางสาวชูขวัญ บุญครอง
พนักงานธุรการ

นายวิฑูรย์ มาเลานาถ
พนักงานธุรการ

เอกสารและสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล

คู่มือ เอกสารและแนวปฏิบัติ

ข้อมูลและจำนวนบุคลากร

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ประกาศ กฎระเบียบ

เกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติงาน

แหล่งทุน

ความก้าวหน้าบุคลากร

คู่มือแนะนำบุคลากรใหม่

> กระบวนการการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น-คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
> แนวทางการเขียนประเมินค่างานระดับชำนาญการ
> เอกสารประกอบการอบรม “วิธีการใช้โปรแกรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบออนไลน์”
> ข้อมูลลิงก์สำหรับบุคลากร

เอกสารและสารสนเทศด้านสารบรรณ

งานประชุมกรรมการคณะฯ

ระเบียบงานสารบรรณ มข.

ระบบส่งหนังสือ DMS-KKU

หมายเลขโทรศัพท์ใน มข.

คำสั่ง มข ที่ 3368/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
คำสั่ง มข ที่ 4676/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายต่างๆ คณะทันตแพทยศาสตร์
คำสั่ง มข ที่ 5026/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ คณะทันตแพทยศาสตร์
คำสั่ง มข ที่ 12294/2565 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาต่างๆ คณะทันตแพทยศาสตร์
> คำสั่ง คณะ ที่ 338/2565 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าแขนงวิชาต่างๆ คณะทันตแพทยศาสตร์
คำสั่ง มข.ที่ 171-2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์
คำสั่ง มข.ที่ 663-2566 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์
คำสั่งคณะฯ ที่ 239-2565 แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานคณะทันตแพทยศาสตร์