หน่วยทรัพยากรบุคคลและสารบรรณ

นางยุพิน บุญนาดี
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วยทรัพยากรบุคคลและสารบรรณ
นางกฤษณา
จันทร์นุภักดี
พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ชำนาญงาน
นางสาววรินทิพญ์
ศรีสุพัฒน์
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวภารดี เฉวียงวาศ
พนักงานธุรการ

นางสาวชูขวัญ บุญครอง
พนักงานธุรการ

นายวิฑูรย์ มาเลานาถ
พนักงานธุรการ

เอกสารและสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล

คู่มือ เอกสารและแนวปฏิบัติ

ข้อมูลและจำนวนบุคลากร

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ประกาศ กฎระเบียบ

เกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติงาน

แหล่งทุน

ความก้าวหน้าบุคลากร

คู่มือแนะนำบุคลากรใหม่

กระบวนการการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น-คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวทางการเขียนประเมินค่างานระดับชำนาญการ

เอกสารประกอบการอบรม “วิธีการใช้โปรแกรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบออนไลน์”

เอกสารและสารสนเทศด้านสารบรรณ

งานประชุมกรรมการคณะฯ

ระเบียบงานสารบรรณ มข.

ระบบส่งหนังสือ DMS-KKU

หมายเลขโทรศัพท์ใน มข.

ลำดับที่หัวข้อเรื่อง
ตราประทับคณะทันตแพทยศาสตร์-2562
2ตัวอย่าง-หนังสือภายใน-บันทึกข้อความ_(คณะ)
3ตัวอย่าง_หนังสือภายนอก_(คณะ)
4แบบฟอร์ม-หนังสือภายใน-บันทึกข้อความ
5แบบฟอร์ม-หนังสือภายนอก
6เลขรหัสหนังสือประจำหน่วยงานและสาขาวิชา ภายในคณะทันตแพทยศาสตร์
7ตัวอย่าง-หนังสือภายใน_ใส่-logo 40ปี
8ตัวอย่าง-หนังสือภายนอก_ใส่-logo 40ปี
9LOGO-40Y_DENT   &   LOGO-40Y_DENT-BW  
คำสั่ง มข ที่ 3368/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
คำสั่ง มข ที่ 4676/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายต่างๆ คณะทันตแพทยศาสตร์
คำสั่ง มข ที่ 5026/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ คณะทันตแพทยศาสตร์
คำสั่ง มข ที่ 7496/2561 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาต่างๆ คณะทันตแพทยศาสตร์
คำสั่ง คณะ ที่ 304/2562 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าแขนงวิชาต่างๆ คณะทันตแพทยศาสตร์
ประกาศ มข ที่ 3080/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนตามภาระงานของตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา