หน่วยการเงินและบัญชี

นางสาวไอรฎา แพงมา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี

นางฉัตรฤดี กรมนา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวจันทร์ทิพย์ แก้วกู่
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวสุประภา ลาโคตร
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวศศิวิมล พลเยี่ยม
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาววรรณิษา โทวิชา
นักบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวจามลี มีใหม่
นักบัญชี

นางสาวสุมาลี โสสีทา
พนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวกนกวรรณ ทะสา
พนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสุภาวิณี สอนกุดตุ้ม
พนักงานการเงินและบัญชี