หน่วยพัสดุ

บุคลากรหน่วยพัสดุ

นายมงคล
คำสวาท
นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วย

นายสุนทร
บุญศิริ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางธนภรณ์
ช่วยนา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นายธีรยุทธ
สีหานาม
พนักงานพัสดุ

นางเกศกนก
ศรีตระกูล
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางวิมลพร
โพธิจักร์
พนักงานธุรการ

ส.อ.ปราณี แลภูเขียว
พนักงานการเงินและบัญชี