หน่วยพัสดุ

บุคลากรหน่วยพัสดุ

นายมงคล คำสวาท
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วย

นายสุนทร บุญศิริ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางธนภรณ์ ช่วยนา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นายธีรยุทธ สีหานาม
พนักงานพัสดุ

นางเกศกนก ศรีตระกูล
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางวิมลพร โพธิจักร์
พนักงานธุรการ

ส.อ.ปราณี แลภูเขียว
พนักงานการเงินและบัญชี