หน่วยแผนและสารสนเทศ

นางยุวดี อุปนันท์
นักวิชาการแผนและสารสนเทศชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วยแผนและสารสนเทศ

นายเศรษฐวิทย์
กีรติชัยเศรษฐ
นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

นายสิริพงศ์ ทับบุญ
นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

นายธโนดม ปิวรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ

นางสาวอาภาพร พรพนม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณ 2563 สำหรับ Download

 1. แผนกลยุทธ์ 4 ปี (2563-2566) คณะทันตแพทยศาสตร์
 2. แผนปฏิบัติการปี 2564
 3. ปฏิทินงบประมาณ 2564
 4. แนวทางและนโยบายการจัดทำแผนและงบประมาณ 2564
 5. ประเด็นยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
 6. เอกสารแนบท้ายบันทึกขอข้อมูลจากภาควิชา
 7. แบบฟอร์มงบดำเนินการ 2564
 8. แบบพิมพ์ BG 1-2 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง)
 9. ใบสรุปคำขอกรอบงบประมาณโครงการ
 10. แบบฟอร์มเสนอโครงการ ผ.9 (ใหม่) 2564
 11. แบบฟอร์มเสนอโครงการ ผ.10 (เดิม) 2564
 12. แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ ผ.11 ปี 2564 
 13. แบบฟอร์ม BG และ ผ 9-11
 14. แผนปฏิบัติการปี 2563
 15. รายงานผลตามแผนปฏิบัติการของปี 2563
 16. รายงานผลการวิเคราะห์ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์
 17. คู่มือบำรุงรักษา Server คณะทันตแพทยศาสตร์
 18. แบบฟอร์มยืม-คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

<<เว็บไซต์หน่วยนโยบายและแผน >>