หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ

นายเศรษฐวิทย์
กีรติชัยเศรษฐ
นักเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ

นายสิริพงศ์ ทับบุญ
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชำนาญการ

นายธโนดม ปิวรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณ สำหรับ Download

 1. แบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นต่อการดำเนินงานคณะและความผูกพันธ์ต่อองค์กรของบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. ปฏิทินงบประมาณ 2566
 4. แนวทางและนโยบายการจัดทำแผนและงบประมาณ 2566
 5. ประเด็นยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
 6. เอกสารแนบท้ายบันทึกขอข้อมูลจากภาควิชา
 7. แบบฟอร์มงบดำเนินการ 2566
 8. แบบพิมพ์ BG 1-2 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง)
 9. ใบสรุปคำขอกรอบงบประมาณโครงการ
 10. แผนปฏิบัติการปี 2563
 11. รายงานผลตามแผนปฏิบัติการของปี 2563
 12. รายงานผลการวิเคราะห์ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์
 13. คู่มือบำรุงรักษา Server คณะทันตแพทยศาสตร์
 14. แบบฟอร์มยืม-คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

<<เว็บไซต์หน่วยนโยบายและแผน >>