หน่วยแผนและสารสนเทศ

นางยุวดี อุปนันท์
นักวิชาการแผนและสารสนเทศชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วยแผนและสารสนเทศ

นายเศรษฐวิทย์
กีรติชัยเศรษฐ
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชำนาญการ

นายสิริพงศ์ ทับบุญ
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการ

นายธโนดม ปิวรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ

นางสาวอาภาพร พรพนม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณ สำหรับ Download

 1. แบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นต่อการดำเนินงานคณะและความผูกพันธ์ต่อองค์กรของบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. ข้อตกลง OKR 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์
 4. คำอธิบาย OKR-แผนปฏิบัติการ2565
 5. แผนกลยุทธ์ 4 ปี (2563-2566) คณะทันตแพทยศาสตร์
 6. แผนปฏิบัติการปี 2566
 7. ปฏิทินงบประมาณ 2566
 8. แนวทางและนโยบายการจัดทำแผนและงบประมาณ 2566
 9. ประเด็นยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
 10. เอกสารแนบท้ายบันทึกขอข้อมูลจากภาควิชา
 11. แบบฟอร์มงบดำเนินการ 2566
 12. แบบพิมพ์ BG 1-2 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง)
 13. ใบสรุปคำขอกรอบงบประมาณโครงการ
 14. แบบฟอร์มเสนอโครงการ ผ.9 (ใหม่) 2566
 15. แบบฟอร์มเสนอโครงการ ผ.10 (เดิม) 2566
 16. แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ ผ.11 ปี 2566
 17. แผนปฏิบัติการปี 2563
 18. รายงานผลตามแผนปฏิบัติการของปี 2563
 19. รายงานผลการวิเคราะห์ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์
 20. คู่มือบำรุงรักษา Server คณะทันตแพทยศาสตร์
 21. แบบฟอร์มยืม-คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

<<เว็บไซต์หน่วยนโยบายและแผน >>