ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านทันตแพทยศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพ อุทิศตนเพื่อสังคม มีความพร้อมสำหรับการทำงานเป็นทีมแบบสหวิชาชีพ สามารถประยุกต์ และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในงาน ทันตกรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ใฝ่เรียนรู้ชั่วชีวิต บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะเฉพาะคือ อุทิศตนเพื่อสังคม เข้าใจความเป็นมนุษย์ เก่งทันตสาธารณสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์

News

กิจกรรม

Events

ยังไม่มีกิจกรรมเร็วๆนี้