การรับเข้าหลักสูตร

สัดส่วนจำนวนรับนักศึกษาทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การรับรายละเอียดรับ
จำนวน 65 คน
ดาวน์โหลด
รอบที่ 1 Portfolio
โครงการเด็กดีผู้มีศักยภาพสูง
10
รอบที่ 2 การรับระบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน
โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 – เกณฑ์การรับเข้า
รอบที่ 3 การรับสมัครนักศึกษารับตรงร่วมกัน
กสพท.
15 – เกณฑ์การรับเข้า
– คุณสมบัติเฉพาะ
รอบที่ 4 การรับสมัคร Admissions 10 – เกณฑ์การรับเข้า
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ เพื่อบริหารความเสี่ยงและเติมเต็มจำนวนนักศึกษาให้ได้ตามแผน
(จะมีหรือไม่มีก็ได้)
0 – เกณฑ์การรับเข้า