หน่วยทันตกรรมพระราชทาน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 โดยมีวัตถุประสงค์ ในการผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทันตบุคลากรของประเทศ การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะฯ ได้ดำเนินการให้บริการทางด้านทันตกรรมแก่ชุมชนมาโดยตลอด

จวบจนปี พ.ศ. 2534 ได้เริ่มก่อตั้ง โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ตามเบื้องพระยุคลบาท โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ อีสานเขียว ในการจัดซื้อรถยนต์ 1 คัน ซึ่งใช้บรรทุกเครื่องมืออุปกรณ์ทางทันตกรรม และเก้าอี้สนาม เพื่อให้บริการด้านวิชาการและบริการทางทันตกรรมให้กับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยหวัง ให้ครอบคลุมสู่ประชาชนในท้องถิ่นที่ห่างไกลตลอดจนผู้ด้อยโอกาสของภูมิภาคนี้ นับเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา ทางคณะฯ ได้ดำเนินการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เป็น ระยะเวลาติดต่อกัน โดยได้ให้บริการผู้ป่วยเป็นจำนวนมากกว่า 3,000 รายต่อปี อาศัยความร่วมมือ จากคณาจารย์ บุคลากรต่าง ๆ ในคณะฯ รวมทั้งงบประมาณจากเงินรายได้ ซึ่งเท่าที่ผ่านมาได้ให้บริการ ในพื้นที่ต่างๆ เช่น โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด สถานแรกรับเด็กชายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานพินิจคุ้มครองเด็ก และ เยาวชน โรงเรียนมัธยมต่างๆ ในเขตอำเภอเมือง รวมทั้งประชาชนที่อยู่ ในอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง

ในการนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการชุมชนและความทุกข์ยากของ ประชาชนเกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก ดั่งที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเป็นห่วงประชาชนของพระองค์ จึงได้พยายามขยายขีดความ สามารถให้บริการแก่ประชาชนให้กว้างขวางและเพิ่มความถี่ของการให้บริการมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการตอบสนองตามพระราชหฤทัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อนึ่ง ในปี พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ได้จัดทำ “ โครงการฉลองครองราชย์ 50 ปี ร่วมสร้างชีวีให้สดใส” ซึ่งในโครงการ ประกอบด้วยกิจกรรมอันได้แก่ การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ การรณรงค์สุขภาพ ช่องปาก และให้บริการรักษาสุขภาพช่องปากโดยไม่คิดค่ารักษาพยาบาลแก่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในโครงการดังกล่าวมีประชาชนเป็นจำนวนมากที่ให้ความสนใจ และเข้ารับบริการการ ตรวจรักษา และร่วมบริจาคเงินเป็นจำนวน 841,821.68 บาท (ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2539)

กอปรกับในปี พ.ศ. 2540 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์กลาง แหล่งการให้บริการวิชาการและแก่สังคมได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลให้จัดซื้อรถทันตกรรมเคลื่อนที่ที่สมบูรณ์ ติดตั้งอุปกรณ์ทำฟัน และเครื่องมือทางทันตกรรมที่สมบูรณ์ในการให้การบริการ อันจะ ทำให้งานด้านทันตกรรมเคลื่อนที่ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาาพและคล่องตัวยิ่งขึ้น ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ซึ่งเป็นประมุขที่ทรงเป็นห่วงเป็นใยความเป็นอยู่และสุขภาพของพสกนิกรชาวไทยทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปีพ.ศ. 2538 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชานุญาต จัดตั้งโครงการทันตกรรมพระราชทาน เพื่อเป็นมหาสิริมงคลแก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและพสกนิกร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งกราบบังคมทูลถวายเงิน บริจาค จำนวน 841,821.68 บาท เพื่อเป็นกองทุนในการจัดตั้งโครงการ ทันตกรรมพระราชทานที่ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

จากจุดเริ่มต้นดังกล่าว งานทันตกรรมพระราชทานได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 โดยได้้รับความร่วมมือในการประสานงานและออกปฏิบัติงานจาก อาจารย์ ทันตแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ และนักศึกษา รวมทั้งจากจังหวัดที่เกี่ยวข้องด้วยดี มาตลอดจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

เนื่องใน วโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงจัดให้มีหน่วยทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่โดยวางแผน ให้บริการทันตกรรม และเวชกรรมแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ห่างไกล โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548 – 31 ธันวาคม 2549

ติดต่อเรา (ผู้ประสานงานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

News

System

25 ก.ย. 2562

System

11 ก.ย. 2562